Sökning: "könssegregering"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet könssegregering.

 1. 1. ''Ingen ville anställa en kvinna som revisor'' : En kvalitativ studie om kvinnors underrepresentation vid revisionsbranschens kvalificerade poster

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annela Coralic; Leila Sabani; [2022]
  Nyckelord :Kvinnor i revisionsbranschen; Revisionsprocess; Könssegregering; Glastak; Moderskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsbranschen innehar tydliga karriärstegar och organisationen omfattas av en tydlig hierarkisk organisationsstruktur. De mest prestigefyllda och kvalificerade posterna utgörs av befattningen om auktoriserade revisorer och partnerskap. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av arbetsmiljön på mansdominerade arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Caisa Häman; Lovisa Lindh; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; genus; homosocialitet; könssegregering; normer; organisationskultur;

  Sammanfattning : Könssegregeringen på arbetsmarknaden i Sverige är fortfarande stor. Att män och kvinnor befinner sig inom olika branscher och arbetsplatser medför konsekvenser för deras arbetsmiljö och hälsa. I denna uppsats studerades en mansdominerad arbetsplats med syfte att undersöka hur kvinnor upplevde sin arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Könsstereotypiska val på grundskolenivå : En studie baserad på intervjuer med elever i årskurs nio angående deras gymnasieval

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Damijana Dacic; Marina Simic; [2022]
  Nyckelord :önsstereotyper; grundskoleelever; gymnasieval; könssegregering; utbildning;

  Sammanfattning : Följande arbete ämnar att problematisera och undersöka könsstereotypiska val på grundskolenivå. Uppsatsens syfte är att undersöka hur det kommer sig att högstadieelever har benägenhet att göra könsbegränsade gymnasieval och till vår hjälp kommer vi utgå ifrån följande frågeställning: Vilka faktorer i relation till kön påverkar elever att välja gymnasieprogram? Denna uppsats baseras på tre teoretiska koncept, den första Careership skriven av Phil Hodkinson och Andrew C. LÄS MER

 4. 4. Från rekrytering till karriär inom revisionsbyråer : En kvalitativ studie gällande jämställdhet inom revisionsyrket

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :George Eissa; Amanda Deaibes; [2022]
  Nyckelord :Career opportunities; auditing; equality; social role theory; Karriärmöjligheter; revision; jämställdhet; social role theory;

  Sammanfattning : Jämställdhet är ett omdiskuterat och aktuellt ämne som påverkar flera verksamheters utfall. Den svenska revisionsbranschen genomgår en successiv förändring och flera kvinnliga revisorer börjar klättra i organisationshierarkin vilket minskar den manliga dominansen. LÄS MER

 5. 5. Bidrar könsintegration till en mer jämställd organisation? : En kvalitativ studie som undersöker arbetssituationen förmän och kvinnor inom en könsintegrerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maja Johansson; Moa Persson; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender integration; gender segregation; opportunity structures; organizational culture; norms; Genus; könsintegration; könssegregation; möjlighetsstruktur; normer; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera arbetssituationen för män och kvinnor i en könsintegrerad organisation utifrån ett genusperspektiv. Studien har genomförts på en enhet inom en könsintegrerad organisation i Sverige. LÄS MER