Sökning: "forest industry"

Visar resultat 1 - 5 av 637 uppsatser innehållade orden forest industry.

 1. 1. Inclusion of maritime transportation in the European Union Emission Trading System - A study investing the effects on the Swedish forest industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Caroline Ferning; [2021-06-18]
  Nyckelord :EU ETS; Swedish forest industry; Competitiveness; Shipping; Maritime transportation;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Predictive Maintenance in Industrial Machinery using Machine Learning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jasim Abbasi; [2021]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Rotatory Machinery Fault Prediction; Gearbox Fault Prediction;

  Sammanfattning : Background: The gearbox and machinery faults prediction are expensive both in terms of repair and loss output in production. These losses or faults may lead to complete machinery or plant breakdown. LÄS MER

 3. 3. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :My Persson Ek; Linda Sjöstedt; [2021]
  Nyckelord :norm; jämställhet; minoritet;

  Sammanfattning : Kvinnor i skogsbranschen är i minoritet (Lidestav och Sjölander 2007), traditionellt sett har det alltid varit så (Lidestav 2011). Detta leder till att kvinnor anses som avvikande ifrån normen (Blomquist och Röding 2010). Problemet uppkommer redan vid utbildningarna, där andelen kvinnor som söker är få (Lidestav 2011). LÄS MER

 4. 4. Hur kommunicerar ett av Sveriges större skogsföretag sitt CSR-arbete? : en fallstudie av Holmens CSR-arbete och kommunikation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Gustafsson; Mathilda Mickelsson; [2021]
  Nyckelord :corporate social responsibility; hållbart skogsbruk; triple bottom line; legitimitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Skogen är en betydande naturresurs för Sverige och har en avgörande roll för att nå de globala målen i Agenda 2030. Det är tydligt att det existerar meningsskiljaktigheter mellan olika aktörer inom skogsindustrin och det finns en pågående diskussion om dagens skogsbruk kan anses vara hållbart eller inte. LÄS MER

 5. 5. PHA-framställning från restströmmar med lösningsmedelsextraktion : En energianalys på PHA-produktion med och utan intern värmeintegrering vid extraktion på torr och våt biomassa

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Fanny Elfving; [2021]
  Nyckelord :PHA; skogsindustriellt avloppsvatten; bioplast; intern värmeintegrering; pinchanslys; CHEMCAD;

  Sammanfattning : Polyhydroxyalkanoater (PHA) är en grupp av polymerer som är biobaserade, biologiskt nedbrytbara och som kan uppvisa varierande fysiokemiska egenskaper. Således har PHA potential att ersätta konventionell och fossilbaserad plast så som polypropylen (PP) och polyetentereftalat (PET). LÄS MER