Sökning: "Hanna Dahlbäck Linnér"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hanna Dahlbäck Linnér.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. En brist på förklaring och förståelse - En kvalitativ studie om kärleksinvandrade mödrars erfarenheter av etablering på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Greta Arvidieu; Hanna Dahlbäck Linnér; [2020]
  Nyckelord :Kärleksinvandrare; Etablering; Vägledning; Kvinnor; Karriär;

  Sammanfattning : Välutbildade kvinnor som invandrar till en partner i Sverige kan tyckas inneha goda förutsättningar i form av utbildningskapital och socialt nätverk för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Iakttagelser från författarna i mötet med målgruppen ochtidigare forskning tyder dock på erfarenheter av betydande utmaningar samt brister i professionell stöttning för målgruppen. LÄS MER