Fastighetsbolag och deras kassaflöden

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

Sammanfattning:

Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi

 

Datum: Juni, 2015

 

Författare: Johan Magnusson och Alexander Smith

 

Handledare: Hans Lindkvist

 

Titel: Fastighetsbolag och deras kassaflöden.

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om vi kan utläsa de fria kassaflödena hos fastighetsbolagen samt försöka skapa en bild över hur fastighetsbolagens årsredovisningar skiljer sig åt rörande benämningen och redovisningen av kostnader.

 

Metod: Som källor till vår empiriska undersökning använde vi oss av de utvalda företagens årsredovisningar från 2014. Företags årsredovisningar betraktas som primära källor. Vår referensram och redovisning av tidigare forskning består till stor del av sekundära källor. Undersökningen är kvantitativ med kvalitativa inslag, då vi kompletterat undersökningen med mejlkorrespondens med de berörda företagen. Genomgången av årsredovisningar som vi genomfört med den framtagna checklistan är kvantitativ medan intervjuerna med bolagsrepresentanter är av kvalitativ karaktär.

 

Resultat och slutsats: Resultaten av vår undersökning visar att det inte går att utläsa fria kassaflöden utefter den definition vi landar i. Den stärker även tidigare forskning som har konkluderat att även om alla fastighetsbolag på Stockholmsbörsen lyder under samma regelverk finns det möjlighet för de att redovisa på olika sätt.

 

Förslag till vidare forskning: Det skulle vara intressant om liknande studier genomfördes på andra branscher inom Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Stockholm. Även studier som undersöker fastighetsbolag i andra delar av världen som tillämpar IFRS vore intressant.

 

Nyckelord: IFRS, fastigheter, förvaltning, förvaltningsfastigheter, redovisning, externredovisning, kassaflöden, fritt kassaflöde 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)