Sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Att dokumentera omvårdnad på ett omsorgsfullt sätt har en avgörande betydelse för omvårdnadens kvalitet, för utveckling av omvårdnad samt är en grund för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra en patientjournal, vilken ska innehålla observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad. Omvårdnadsdokumentationen ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Den bör också garantera att patientens värdighet inte i något avseende kränks. Genom att sjuksköterskans dokumentation avspeglar patientens väsen och innersta önskningar om hur denne vill bli vårdad kan man lindra patientens vårdlidande. Som stöd för omvårdnadsdokumentation används VIPS(Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet) och standardvårdplaner.Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation. Studien är en litteraturöversikt med både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultatet visar sig utifrån yttre- och inre faktorer. De yttre faktorerna som påverkar sjuksköterskor är att de uppfattar omvårdnadsdokumentationen dels som ett stöd, dels som en begränsning i sin arbetsmiljö. De inre faktorerna beskrivs som att sjuksköterskor ökar sitt medvetande kring omvårdnad genom sin omvårdnadsdokumentation, de känner även en otillräcklighet men får också bekräftelse i sin profession. I resultatdiskussionen tar författarna bland annat upp bristen på utbildning vad gäller omvårdnadsdokumentation och vad det kan få för konsekvenser. Man tar även upp den arbetsmiljö i vilken sjuksköterskan förväntas göra sin dokumentation och att man där ofta blir avbruten och sällan får lugn och ro för reflektion. Resultatdiskussionen avslutas med att ta upp nya aspekter kring bl.a. sjuksköterskans arbetsmiljö. Det diskuteras kring vikten av att få tid och möjlighet att reflektera över sin dokumentation och det man där skriver ned. Att dokumentationenbehöver uppvärderas och att den ökar patientsäkerheten påvisas även i resultatdiskussionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)