The Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007 : Test-retest av den svenska översättningen

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Kjersti Iwar; [2015]

Nyckelord: DCDQ´07; DCD;

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka reliabiliteten i en svensk översättningen av screeningverktyget Developmental Coordination Disorder Questionnaire 2007, DCDQ´07, i form av test-retest på en grupp svenska barn i åldern 8-10 år. Metod DCDQ´07 består av 15 frågor som delas in i tre kategorier: Finmotorik, Generell koordination och Kontroll i rörelse. Den gjordes till en digital enkät via hemsidan för professionella enkätverktyg, Fluidsurveys.se. En förfrågan om deltagande i studien skickades ut till 20 skolor i Stockholm varav fem tackade ja. Enkäten lades ut på skolans informationsplattform vid 2 tillfällen med 2 veckors mellanrum. Målgruppen var föräldrar och vårdnadshavare till barn i 8-10 års ålder. Databearbetningen gjordes i Microsof Excel 97 och de statistiska beräkningarna gjordes i Statistica Version 12. Sambandet mellan test 1 och 2 beräknades med hjälp av Intraclass Correlation Coefficient, ICC. Resultat Totalt svarade 127 personer på test 1 och 70 personer på test 2. Av dessa svarade 49 personer på båda testen. Två barn identifierades, utifrån total score på DCDQ´07, med troligen DCD (Developmental Coordination Disorder) . Totalt visade enkäten en hög korrelation med ICC 0,89 på total score. Korrelationen på de 15 enskilda frågorna visade att 47% (7 frågor) hade ICC 0,71-0,89, 40% (6 frågor) hade ICC 0,54-0,69 medan 13% (2 frågor) hade ICC 0,31-0,47. Sambandet inom områdena Finmotorik, Generell koordination och Kontroll i rörelse var också högt med ICC 0,86-0,88. Slutsats Den svenska översättningen av DCDQ´07 visar hög test-retest reliabilitet på såväl total score som de tre underkategorierna Finmotorik, Generel koordination och Kontroll i rörelse. Instrumentet kan således rekommenderas som ett första steg vid identifiering av DCD bland barn i åldern 8-10 år, men ytterligare studier behövs för att kunna säkerställa reliabiliteten i screeningverktyget innan det kan användas i klinisk verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)