Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Den nya digitala köpprocessen - En kvantitativ uppsats om web- och showrooming ur millennials konsumentperspektiv Seminariedatum: 2020-01-16 Kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 HP Författare: Emelie Jartelius, Therese Johansson och Johanna Åkesson Handledare: Clara Gustafsson Fem nyckelord: Webrooming, showrooming, omnichannel, köpprocessen, FFF-modellen Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska hur digitala och fysiska klädbutiker samspelar för att bidra till teoriutveckling inom web- och showrooming. Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats och är skriven med en kvantitativ forskningsstrategi och ur ett positivistiskt förhållningssätt. Hypoteser ställs och testas utifrån underlaget från empirin. Urvalet som tillämpas i enkäten är unga vuxna konsumenter. Data från enkäten sammanställs och behandlas i SPSS Statistics. Teoretiska perspektiv: Genom en kombination av teorier om omnichannel med fokus på web- och showrooming, tillsammans med köpprocessen och FFF-modellen, får arbetet en grund som möjliggör analys av resultatet som är inhämtat från empirin. Empiri: Empirin är det underlag som insamlas genom den digitala enkätundersökningen. Resultat: Uppsatsens resultat visar att unga vuxna konsumenter främst använder sig av digitala kanaler vid både informationssökning om kläder och vid klädköp. Då webrooming även används i stor utsträckning, tyder det på att det finns ett samspel mellan digitala och fysiska butiker där fysiska butiker fortfarande fyller en betydelsefull funktion. Faktorerna bekvämlighet, tid och produktbredd är viktiga för millennials när de handlar kläder i en digital butik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)