Undersökning av köldbryggor i flerbostadshus

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

Sammanfattning: Då klimatfrågan blir större och viktigare än någonsin är det viktigt att alla olika aktörer tar sitt ansvar och aktivt arbetar för ett bättre klimat. Byggsektorn har ett stort ansvar i denna fråga och något som kan minska utsläppen är just att minska energibehovet i byggnader. Genom att reducera köldbryggorna minskas även andelen energi som behövs för att värma upp en byggnad. Det är dock inte endast för klimatet det är viktigt att förbättra köldbryggorna utan även för ekonomin och boendekvaliteten. Ett annat viktigt ställningstagande byggbranschen har i framtiden är i vilket material som byggnaderna skall tillverkas då konstruktioner av betong och stål har betydligt större klimatpåverkan vid tillverkning än konstruktioner av trä har. Syftet är att undersöka om det är mer lönsamt ur energisynpunkt att bygga flerbostadshus i KL-trä än med betong och stål vid kontroll av köldbryggor. Denna undersökning görs med hjälp av beräkningar och modellering. Syftet är även att undersöka om det finns alternativa konstruktionsdetaljer som ger lägre värmeförluster i referensbyggnaden Solkatten. Arbetet har utförts tillsammans med AFRY, ett konsultföretag, där två olika flerbostadshus valdes som referenshus. Beräkningar av värmeflödet i köldbryggorna görs i HEAT2. Sedan jämförs dessa med andra typer av konstruktionsdetaljer för att se vilka som resulterar i lägst påverkan av köldbryggor. Värdena som beräknas i HEAT2 förs in i IDA ICE för att beräkna byggnadernas totala energianvändning. Resultatet visar att köldbryggorna generellt sätt är större i byggnader byggda av stål- och betongstommar jämfört med byggnader byggda med KL-trä. De byggnadsdetaljer som gav betydligt bättre resultat var fönsteranslutningar och anslutningar vid mellanbjälklag. Detta är även de anslutningarna som byggnaden består mest av. Här kan en liten reduktion i byggnadsdetaljernas köldbryggor göra stor skillnad för byggnadens totala energiförluster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)