Utvecklingspsykologi och barnbilderböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats undersöker bilderboksillustration för 3–6-åringar ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Syftet är att undersöka illustrativa val i barnboksillustration med hjälp av utvecklingspsykologi, för att ge illustratörer djupare teoretiska kunskaper. Som teoretisk bakgrund används piagetisk utvecklingspsykologi kring barns bildliga preferenser, som pekar på att 3–6-åringar dras till hög mättnad, låg realism och antropomorfa karaktärer, det vill säga djur med mänskliga egenskaper. För att uppnå syftet undersöks Sven Nordquist Pannkakstårtan genom två olika typer av visuella analyser: kompositions- och innehållsanalys. Analysen visar att det till viss del går att spåra utvecklingspsykologisk teori kring 3–6-åringars preferenser i Nordquist illustration, då han använder sig av antropomorfa karaktärer och i viss mån av hög mättnad. I innehållsanalysen sätts dessa illustrativa val i relation till 3–6-årsgenren i dess helhet vilket visar att framförallt antropomorfa karaktärer är en visuell företeelse som är vanlig i populär barnboksillustration. Efter detta analyserande går det att finna att utvecklingspsykologin potentiellt är ett effektivt verktyg gällande förståelsen av 3–6-åringar som målgrupp, vilket således är ett teoretiskt verktyg som kan hjälpa illustratörer i deras arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)