Elektroniska löpande skuldebrev i blockkedjeteknik: En handbok

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Elektroniska löpande skuldebrevs förekomst ökar, men ännu tillerkänns de inte fullständig rättslig verkan i Sverige. Skuldebrevslagen ska enligt NJA 2017 s. 769 tillämpas teknikneutralt, men kronofogdemyndigheten godtar inte ett elektroniskt löpande skuldebrev vid ansökan om verkställighet. Med avsikten att implementera elektroniska löpande skuldebrev fullt ut föreslår uppsatsen ett bruk av blockkedjetekniken för att säkerställa besittning, tradition och verifiering av ett elektroniskt löpande skuldebrev i original. Blockkedjan är en distribuerad databas som utgör en kronologiskt länkad kedja av kryptografiskt lagrad information. Kedjan utgör en digital liggare som registrerar varje transaktion. Systemet är i princip omöjligt att manipulera och det finns ingen risk för ”dubbla utgifter”. Besittning av ett elektroniskt löpande skuldebrev i en blockkedja utövas genom ett asymmetriskt nyckelpar. Det är den som innehar den privata nyckeln, sammanlänkad med den publika nyckeln som är bunden till den senaste versionen av det elektroniskt löpande skuldebrevet, som anses utöva besittning. Tradition utgår från att besittningen övergår och det kan ske dels genom en digital besittningsövergång, dels genom en överlåtelse av den privata nyckeln i fysisk form. Eftersom det endast är den som har tillgång till den privata nyckeln som har rådighet och kontroll över det elektroniskt löpande skuldebrevet, sker såväl en rådighetsövergång som ett rådighetsavskärande vid traditionen. Dessutom, eftersom blockkedjan utgör en uppsättning av oföränderliga data, finns det ingen möjlighet att i efterhand ändra innehållet av ett upprättat dokument. Genom att jämföra två hash-referenser garanterar blockkedjans system att ingen ändring har gjorts. Det är på så sätt verifierat att dokumentet i fråga utgör ett original. Eftersom det inte är möjligt att ändra originalet är ett digitalt system av elektroniska löpande skuldebrev i blockkedjeteknik på ett sätt säkrare. Sammanfattningsvis påvisas, mot bakgrund av en teknisk beskrivning av blockkedjetekniken, hur ett elektroniskt löpande skuldebrev kan besittas, traderas och verifieras som ett original.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)