Ett modeföretags inköp från Kina : En fallstudie av Lindex produktionskontor och dess ansvarsområden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Kräsnare kunder, snabbare modeväxlingar och billigt mode. I modeindustris globala klimatstår modeföretagen inför större konkurrens och tvingas agera snabbt för att kunna gekunderna det bästa erbjudandet. Inköpsstrategier har blivit allt viktigare för att kunnakonkurrera om pris, kvalitet och tillgänglighet vilket har resulterat i inköp mot internationellamarknader. I samband med produktion i billigare länder har konsumenternas krav på socialtansvarstagade ökat vilket gjort att det för företagen blivit allt viktigare att styra sina inköp moträtt marknad och rätt leverantörer. Många svenska modeföretag gör inköp från Kina ochdärför är syftet med denna studie att med Lindex som fallföretag skapa en förståelse för hurett svenskt modeföretag använder sig av ett produktionskontor och vad det har föransvarsområden i inköpsprocessen vid inköp från Kina. Syftet är även att skapa enuppfattning om produktionskontorets syn på leverantörsrelationer och vilka förutsättningarnaär för att modeföretaget ska kunna arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörsledet.Studien har en kvalitativ undersökningsdesign då syftet är att skapa ett djup inom det valdaområdet vilket även var anledningen till att problemet applicerades på ett fallföretag. Studiensempiriska material bygger på tolv semistrukturerade intervjuer med anställda på fallföretagetsamt två observationer av fallföretagets leverantörer. Detta gjordes för att kunna skapa endjupare förståelse inom områdena Lindex inköpsprocess, leverantörsrelationer och socialtansvarstagande. Det fält som undersöktes var fallföretagets huvudkontor i Göteborg,produktionskontoret i Hongkong samt CSR-avdelningen i Shanghai. Studien påvisade attproduktionskontorets ansvarsområden berörde faktorer som pris, kvalitet, ledtider ochkapacitetsplanering. Genom resultaten som fallföretaget Lindex genererade kunde slutsatsendras att ett produktionskontor skulle kunna vara en användbar inköpsstrategi för ett svensktmodeföretaget då det för studiens fallföretag innebar lösningar till kritiska faktorer som pris,kvalitet, ledtid och kapacitetsplanering. Det har blivit allt viktigare att ha godaleverantörsrelationer i modebranschen och studien tyder på att fallföretaget värderadeleverantörsrelationer då tillit, engagemang och samarbete var nyckeln till att lyckas medovanstående faktorer. Förutsättningen för att ett modeföretag skulle kunna arbeta med socialtansvarstagande var att leverantören hade en förståelse för vad syftet med uppförandekodenvar, att företagets personal var väl utbildad och uppdaterad inom området för att i sin turkunna inspirera leverantörerna samt att det kontinuerligt gjordes leverantörsinspektioner somockså följdes upp. Studiens resultat kan inte generaliseras på alla svenska modeföretag dåfenomenet undersökts genom fallföretaget Lindex men studien är ändå relevant ochanvändbar för svenska modeföretag med liknande omständigheter att ta del av.Due to more selective customers, shorter fashion trend cycles and cheaper fashion, in today'sglobal fashion industry companies face stiffer competition and they are forced to act faster toanswer customer demands. As such, purchasing strategies play a crucial role when it comes tocompetition in price, quality and availability of products, which in turn has forced fashioncompanies to introduce a buying strategy focused on the international market. As a result ofcompanies moving into cheaper production countries the demands on social responsibility hasincreased. This has pushed companies to drive their buying strategy toward the correct marketand supplier. Many Swedish fashion companies have decided to purchase from China andtherefore the purpose of this study with Lindex as the company in focus is to form anunderstanding of how a Swedish fashion company utilizes their production office and what itsresponsibilities are in the buying process when sourcing from the Chinese market. In addition,the authors want to describe what the view of the production office is in relation to supplierrelationships in the buying process and what circumstances are necessary for the fashioncompany to be able to influence social responsibility in the supply chain. The thesis has aqualitative research design since the purpose was to create a deeper understanding of theresearch topic, which also was the reason for the authors to study the problem through a casecompany. The empirical material is conducted by twelve semi-structured interviews withsome of the case company’s employees and two observations of the case company’ssuppliers. The purpose was to create a deeper understanding in the areas of Lindex’s buyingprocess, supplier relations and social responsibility and therefore the field study was carriedout at the case company’s head quarter in Gothenburg, its production office in Hong Kongand its CSR department in Shanghai. The result of the study showed that the productionoffice’s areas of responsibility involved factors such as price, quality, lead-time and capacityplanning. Through the results that the company in focus generated the conclusion that couldbe drawn is that the strategy of establishing a production office could be useful for a Swedishfashion company in terms of better prices, higher product quality, shorter lead time as well assetting the production capacity. It has become more important to build good relationships inthe fashion industry and the study has found that Lindex highly values their supplierrelationships. Factors such as trust, engagement and collaboration with the suppliers are thekey to succeed in addition to all of the factors mentioned above. To enable fashion companiesto work with social responsibility it is vital that the supplier understands the purpose of thecode of conduct and that the company’s employees are well educated within the subjectmatter to in turn be able to influence the suppliers. It is equally important that inspections aremade on a continuous basis with the necessary follow-up carried out. The result of this thesiscannot be generalized for all Swedish fashion companies since the problem has beeninvestigated through a case company, but the study is nevertheless highly relevant and usefulfor other Swedish fashion companies under the same circumstances to take note of.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)