Massage som ett komplement vid cancerbehandling : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Terese Elmersson; Vanja Johansson; [2017]

Nyckelord: Cancer; patient; erfarenheter; massage;

Sammanfattning: Bakgrund Allt fler drabbas av cancer, en sjukdom med många besvärande symptom. Fatigue, smärta, illamående, oro och ångest drabbar ofta patienten och farmakologisk behandling ger inte alltid fullgod symptomlindring. Massage är en behandling med få eller inga biverkningar som har god effekt på många symptom som cancerpatienter lider av. Som teoretisk referensram användes modeling och role-modeling. Syfte Att belysa patienters erfarenheter av massage som ett komplement vid cancerbehandling.Metod En systematisk litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Sökningar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, PsychInfo och AMED. Efter kvalitetsgranskning valdes elva artiklar ut för analys.Resultat Analysen gav tre kategorier; Att bli lindrad, Att finna välbehag och Att bli bekräftad och trygg. I resultatet framkom att massage gav god symptomlindring på många av de symptom som cancer orsakar. Massagen gav även patienterna ett välbehag i form av glädje och harmoni. Genom massagen kunde patienterna även känna värdighet och autonomi, något som stärkte relationen till vårdare och anhöriga.Slutsats Massage bidrar till symptomlindring, trygghet och närhet. På grund av organisatoriska orsaker ses det dock endast som ett andrahandsalternativ. Det finns ett behov av kompetensutveckling angående hur sjuksköterskan kan använda sig av massage som metod för att lindra symptom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)