”Videon är i samarbete med…” : En explorativ fallstudie om reklambudskap som barn exponeras för på YouTube

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Problemformulering och syfte: Social medier-influencers har blivit mer användbara i företags marknadsföringsstrategier, tack vare deras höga följarantal och möjlighet att skapa stor spridning till en bred allmänhet. YouTube är en populär plattform som innehåller mycket reklamsamarbeten och marknadsföring från just influencers. YouTube har en strikt 13-årsgräns, men trots det är plattformen välbesökt av yngre barn. I Sverige ställs särskilt höga krav på marknadsföring som riktar sig till eller berör barn på grund av barnens bristande förmåga att förstå vad som är reklam och inte. Digitaliseringens framfart har dock resulterat i att barn utsätts för reklaminnehåll som de egentligen inte bör utsättas för, vilket upplevs problematiskt. Denna studie är kvalitativ, av explorativ karaktär, och syftar med grund i problemformuleringen till att bidra med kunskap om reklam som flickor och pojkar i tolvårsåldern exponeras för på YouTube. Huvudresultat: Alla de studerade influencerna anspelar mycket på trovärdighet och använder sig av strategier för att skapa och förstärka parasociala interaktioner och relationer till sina följare. Eftersom influencerna kommunicerar på liknande sätt oavsett om det är öppen eller inbäddad reklam, är det generellt svårt att skilja de olika budskapen åt. Det upplevs problematiskt eftersom barn har svårare att avgöra vad som är reklam och inte. Gällande genus och könsstereotyper stämmer innehållet överlag överens med de teorier som finns, men det finns även vissa typer av könsstereotypiska anspelningar som inte går att finna i det undersökta materialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)