Traditionell caféverksamhet och modern marknadsföring : En Fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Problemdiskussion: Uppsatsen behandlar frågan om hur en caféverksamhet med gamla anor kan utveckla sin marknadsföringsstrategi från traditionell produktfokuserad till ett fokus på kundupplevelser. Syfte: Cafébranschen i Växjö består idag av både stora cafékedjor som Espressohouse och mindre familjeägda caféer med tillhörande bageri och konditori. Studien syftar till att skapa förståelse för hur ett mindre café kan utveckla sina marknadsföringsstrategier från traditionella till moderna. Metod: Studien är en fallstudie bestående av endast ett café som är valt som ett typfall bland de mindre och traditionella caféerna i Sverige. Fallstudien har en kvalitativ inriktning och empirin är insamlad genom intervjuer, direkta observationer och deltagande observationer. De kvalitativa undersökningarna kombinerades med en enkät riktade till caféets kunder. Slutsats: Fallstudien visar hur caféets marknadsföring kan utvecklas och ett högre kundvärde skapas genom att inriktas på kundens sinnesupplevelser. Resultaten av studien visar att storytelling och multisensorisk marknadsföring är i hög grad tillämpbar på caféverksamheten, men inte lika självklar ur företagarens perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)