Språkutveckling genom musik och sagor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Maria Svensson; Rebecca Ljungdahl; [2008]

Nyckelord: musik; sagor; språkstimulering;

Sammanfattning: ”Språkutveckling genom musik och sagor” är skriven av Rebecca Ljungdahl och Maria Svensson. Syftet med arbetet är att se hur förskollärare använder sig av sagor och musik i ett språkutvecklande syfte. Vi har gjort vår studie genom observationer av barn och pedagoger samt kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Vi koncentrerade oss på två verksamheter i en storstad i Skåne. Vår undersökningsgrupp var en pedagog på respektive förskola samt de barn som deltog i de samlingar pedagogerna höll i. Undersökningens frågeställningar lyder: ”Stimulerar pedagoger på ett medvetet sätt barns språkutveckling genom musik, sagor och berättelser och om så är fallet, på vilket sätt?” ”På vilket sätt reagerar och intresserar sig barn för musiken och sagorna i förskolan?” ”Vilken hänsyn tar pedagogerna till flerspråkiga barn i arbetet med musik, sagor och berättelser?” Det vi har kommit fram till är att pedagoger vet mycket teoretiskt om hur man bör arbeta med musik och sagor med ett språkutvecklande syfte, dock följs inte alltid dessa tankar i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)