Hur patienter med blodburen smitta upplever bemötandet inom vården : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Blodburen smitta sprids genom blod, blodtillblandade kroppsvätskor eller via blodprodukter. De mest framträdande blodburna smittorna är hiv, hepatit B och C och dessa klassas som allmänfarliga sjukdomar. Miljontals människor lever med hiv, hepatit B och C världen över. Inom vården är stick- och skärskador samt återanvänt engångsmaterial de som utgör de vanligaste smittoriskerna. Bland vårdpersonal råder det delade meningar om hur de upplever att det är att vårda patienter med blodburen smitta. Syfte: Att beskriva hur patienter med blodburen smitta (hiv, hepatit B och C) upplever bemötandet inom vården. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med mixad ansats. Samtliga artiklar söktes i sökmotorn PubMed via databasen Medline. Huvudresultat: Resultaten från artiklarna visade att vårdpersonalens bemötande hade bidragit till att deltagarna känt sig stigmatiserade och stämplad i mötet med vården. Deltagarna hade upplevt vårdpersonalens rädsla för att själva bli smittad, vilket påverkade bemötandet negativt. Resultatet påvisade att känslig information hade avslöjats för obehöriga personer och deltagarna upplevde bemötandet som respektlöst då sekretessen inte upprätthölls. Okunskap om blodsmittor, bristande information, dålig respons på deltagarnas frågor samt att diagnoser hade överlämnats på fel sätt framkom även i resultatet. Av resultatet uppenbarade sig också att en del deltagarna i studierna hade känt sig jämlik behandlad av vårdpersonalens goda bemötande. Slutsats: Det har visat sig att deltagarna upplever stigmatiserande attityder, bristande kunskap samt att vårdpersonalen i deras bemötande uppvisar en rädsla för att själva bli smittad. Rädsla kan uppstå till följd av okunskap. Genom att förbättra vårdpersonalens kunskap om blodburna smittor skulle detta kunna bidra till att vårdpersonal blir mer säkra i vårdandet av patienter med blodsmitta. Detta skulle kunna främja att patienterna får en bättre upplevelse av bemötandet inom vården och att omvårdnaden skulle kunna bli bättre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)