Cybersäkerhet i kommunala korridorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Anna Isaksson; Marcus Ragnarsson; [2024-01-22]

Nyckelord: Cybersäkerhet; Cyberattack; AI; Digitalisering;

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att få förståelse för existerande uppfattningar, strategier och hantering av cyberhot som den kommunala förvaltningen utsätts för i samband med den accelererande digitaliseringen samt utvecklingen av artificiell intelligens. Teori: Den teoretiska referensramen utgår ifrån fem teman: AI, trög förvaltning i accelererande omvärld, arbetsmetoder kopplat till cybersäkerhet, medvetenhet och förberedelse/kapacitet. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ intervjustudie, där totalt sju chefer i tre olika kommuner intervjuades med semi-strukturerade intervjuer. Resultat: Studiens resultat visat att anställda inom den kommunala verksamheten är medvetna om de cyberhotet som finns samt att hotet har ökat i takt med den accelererande digitaliseringen. Vidare kan det konstateras att det både finns risker och möjligheter med användning av AI-teknik som både kan försvara och utsätta en verksamhet. Det förekommer arbetsmetoder kopplat till cybersäkerhet i de olika förvaltningarna men en variation i utbredhet. Det finns tydligt utrymme för förbättring och en önskan om stöd från andra aktörer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)