Vad påverkar efterfrågan på revision av non-Big 4? : En studie sedan avskaffandet av revisionsplikten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Lindström Emelie; Kristofersson Malin; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den 1 november 2010 avskaffade Sverige, som näst sista land inom EU, revisionsplikten för småföretagare (Frivision, 2011, s. 6). Detta innebar att endast företag vilka överskred två av tre gränsvärden för de två senaste räkenskapsåren,var tvingade till revision. Dessa tre gränsvärden fastställdes till: fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och/eller mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning (SOU 2008:32, s. 16).Revisionsbranschen utmärks av fyra stora byråer vilka utgörs av PwC, EY, KPMG och Deloitte (Lennartsson, 2012). I den aktuella studien benämns dessa Big 4 medan övriga byråer benämns non-Big 4. Efter lagändringen har småföretagare fått ökade valmöjligheter gällande revision -de kan revideras av Big 4, av non-Big 4 alternativt avstå från revision. Det är konstaterat att efterfrågan på revision minskat sedan lagändringen, men vad som påverkar efterfrågan på revision av just non-Big 4 är ännu inte fastställt. Denna studie har därmed syftet att kartlägga vad som driver företag att revideras av non-Big 4.Riksrevisionen (2017, s. 12) menar att syftet med reformen var att förenkla administrationen samtbidra till väsentliga kostnadsbesparingar för små aktiebolag. I denna studie antas företag med låg kassalikviditet besitta ett större behov av denna kostnadsbesparing. Den främsta faktorn som bidrar till efterfrågan på revision av non-Big 4 är därmed företagens kassalikviditet. Vidare har variabler som soliditet, långfristiga och kortfristiga skulder, ROA -avkastning på totalt kapital, ROE -avkastning på totalt eget kapital, nettoomsättning, skuldsättningsgrad och skuldränta analyserats.För att undersöka området har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats. Information har studerats över tid, mellan 2010-2018. Från databasen Retriever Business samlades sekundärdata in, vilket gav tillgång till årsredovisningar för alla bolag i Sverige. Det insamlade materialet användes sedan vid statistiska analysmetoder som visuell statistik, deskriptiv statistik samt logistisk regression. Dessa tester kunde därefter visa hur efterfrågan på revision utvecklats under den studerade tidsperioden samt vilka faktorer som främst förklarar efterfrågan på revision av non-Big 4.Utifrån analysen av företagens årsredovisningarkunde det konstateras att efterfrågan på revision minskat med 87,5% mellan2010 och 2018. Samtidigt förlorade non-Big 4 procentuellt fler klienter än Big 4 under tidsperioden. Studien har kunnat bevisa att hög kassalikviditetminskar sannolikheten för efterfrågan på revision av non-Big 4. Studien har även funnit signifikant stödför att hög nettoomsättning samt hög skuldränta ökar sannolikheten för efterfrågan på revision av non-Big 4

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)