Testbaserat lärande och effekter av personlighetsdragen Grit och Need for Cognition

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning:

Tidigare studier har visat att inlärning genom övningstester med direkt feedback, så kallat testbaserat lärande, är effektivare än mer traditionella inlärningmetoder. Dessutom har personlighetsdrag visat sig påverka inlärningsstilar. Den aktuella studiens syfte var att replikera testbaserat lärande som metod och utvärdera personlighetsdragen Grit (uthållighet och passion för att nå sina mål) och Need for Cognition (viljan att kognitivt elaborera) i relation till testbaserat lärande. Vidare undersöktes om och hur testdeltagarnas upplevda ansträngning och svårighetsgrad i förhållande till testbaserat lärande hade något samband med prestationen. En kvasiexperimentell studie genomfördes där 44 gymnasieelever fick lära in och återge 30 ordpar på svenska/swahili. Hälften av deltagarna tilldelades testbaserat lärande som inlärningsmetod medan resterande tilldelades traditionell omläsning som inlärningsmetod. Studiens resultat styrker att testbaserad inlärning är en robust inlärningsteknink som inte påverkas av personlighetsdragen Grit och Need for Cognition. Dessutom framkommer tvetydiga resultat angående huruvida en högre grad av upplevd ansträngning leder till bättre minnesprestation. Framtida forskning med större stickprov behövs för att vidare utforska och eventuellt styrka resultaten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)