Bedömning och betygssättning av dyslektiker

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Marja Järvinen; Frida Merilo; [2007]

Nyckelord: Dyslexi; bedömning; betygsättning;

Sammanfattning: Sammanfattning av syfte metod och resultatSvårigheten idag är att vissa lärare kan känna sig osäkra när det gäller betygsättning av elever med dyslexi.Många lärare vet inte exakt vad som står i lagar och förordningar och känner sig därför osäkra att ge dessa eleverVäl Godkänt och Mycket Väl Godkänt. Syftet med detta arbete är att försöka klargöra de lagar, regler ochförordningar som finns genom att studera faktatexter och teori. Erfarenheter, praxis och svårigheter kommerfram genom kvalitativa intervjuer. De frågor vi ställde gäller betygsättning av elever med dyslexi, en jämförelsemellan lärarnas kunskap om lagar och förordningar och tillämpningen av dem. Med en extra fråga undersökte viskillnaden i betygsättning gällande elever med svenska som andra språk kontra elever med svenska sommodersmål. Vi använde oss av en deskriptiv litteraturstudie samt kvalitativa lärarintervjuer. Resultatet visadebl.a. att lärare kan bortse från betygskriterier för att ge en dyslektiker de högre betygen men alla är inte medvetnaom vad lagen säger. Undersökningen visade även på större svårighet att betygsätta elever med svenska somandraspråk. Det som inte lärarna kunde i teorin hade många lärt sig i praktiken genom lång erfarenhet avläraryrket. Konsekvensen av vårt arbete är att fler lärare kan bli säkrare på hur de ska förhålla sig till elever meddyslexi då det gäller bedömning och betygsättning.=N=

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)