Kvalitetsindikatorer vid schizofreni : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Schizofreni är en sjukdom som drabbar cirka 1 % av befolkningen, men en evidensbaserad, effektiv behandling med få biverkningar saknas. Denna litteraturstudie syftar till att kartlägga kvalitetsindikatorer som utgör grunden för en god omvårdnad av patienter med schizofreni. Syfte: Att sammanställa och belysa kvalitetsindikatorer som förväntas säkerställa en god kvalitet i omvårdnad och bemötande av patienter med schizofreni. Design: Litteraturstudie Metod: Litteraturstudie av 17 vetenskapliga artiklar, en review-artikel samt fyra debattartiklar om behandling av schizofreni, som analyserats och kvalitetsgranskats för att kunna belysa vilka faktorer som utgör kvalitetsindikatorer vid omvårdnad av patienter med schizofreni. Resultat: Kvalitetsindikatorer vid omvårdnad av patienter med schizofreni är ett holistiskt synsätt där patienten står i centrum och vården ges av välutbildade vårdgivare. Patienten ska erbjudas möjlighet att vara aktiv i sin behandling. Behandlingsmetod ska väljas och/eller kombineras efter patientens individuella behov och önskemål samt syfta till att involvera anhöriga i vårdprocessen. Slutsats: Det finns många omvårdnadsmetoder för schizofreni, vilken som ger bäst effekt varierar då diagnosen är mycket individuell. Det är viktigt att vårdgivare i samråd med patienten anstränger sig för att finna den metod som passar individen bäst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)