Rytmik och rörelse inom musiken : Hur upplever lärarna att elvernas koncentration och lärande påverkas?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: Bakgrund: Under en musikpedagogisk utbildning hade jag en rytmikpedagog, som alltid sa; "Det som fastnar i kroppen fastnar i knoppen". Mitt intresse för rytmik väcktes och sedan dess använder jag detta eftersom jag upplever att det ger eleverna bättre förutsättningar för koncentration och lärande.  Syfte: Syftet är att studera hur lärare upplever att elvernas koncentration och lärande påverkas när läraren använder avbrott med rörelse i undervisningen.  Metod: Genom litteraturstudier och en inkät har jag undersökt hur koncentration och lärande påverkas av rörelse. Resultat: Svaren visar att rytmik och rörelse påverkar elevernas koncentration och lärande i positiv bemärkelse. Det är dock viktigt att det används på rätt sätt för att inte riskerar att eleverna störs och tappar koncentrationsförmågan.  Slutsats: Respondenterna använder sig av rytmik eller rörelse i undervisningen. De är eniga om att det hjälper för både koncentration och lärandet. De noterade vikten av att använda rörelse i rätt syfte så det inte tar fokus från informationen eller stör eleven i sitt arbete. Studien visar att lärarna använder någon form av rörelse i undervisningen men det finns skillnader i hur det används. Ett annat sätt att öka elevernas koncentration är att tydligt visa hur långt det är till pauserna.  Nyckelord: Koncentration, lärande, rytmik, rörelse 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)