Mellan olika världar Hur några flickor i gymnasiesärskolan upplevt sin skoltid

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka flickors upplevelser av sin skoltid inom gymnasiesärskolan genom att söka svar på följande forskningsfrågor: • Hur uppfattar flickorna sin skolgång?• Hur beskriver flickorna sin självkänsla, hälsa och delaktighet?Metoden är hermeneutiskt inspirerad, kvalitativ och empirisk. Fem flickor, inskrivna i gymnasiesärskolan, intervjuades kring sex teman: skola, hälsa, fritid, kamrater, framtid och självbild. Resultaten är tematiskt strukturerade och analyserade utifrån Tillys (1998) teori om kategoriell ojämlikhet, Bourdieus (1999) teori om maktförhållanden mellan könen och Goffmans teori om stigmatisering (1963). Studien visar att respondenternas upplevelser av sin skolgång, självkänsla och delaktighet är nära förbundna och svåra att skilja åt. Deras berättelser ger exempel på ojämlikhet, stigmatisering och underordning. I uppsatsen diskuteras också om den nya läroplanen (Gys13) ökat elevernas möjligheter att lindra den stigmatisering som särskoletillhörigheten innebär. Internets betydelse som fristad undan stigmatisering är viktig för några elever. Studien visar också en tydlig koppling mellan ohälsa och ökad ojämlikhet inom flera områden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)