BEDÖMNING AV SMÄRTA HOS ÄLDRE INDIVIDER MED DEMENS En Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Mimmi Zirk; Maria Borggren; [2021-02-25]

Nyckelord: smärta; bedömning; äldre; demens;

Sammanfattning: Smärta är ett stort problem för äldre individer med demens. På grund av demenssjukdomen ärdet svårt att kommunicera typ av smärta och intensitet till sjuksköterskor. Smärttillståndetpåverkar också det psykiska välbefinnandet och är en central del i omvårdnadsbegreppetlidande. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor kan identifiera och bedöma smärta hosäldre individer med demens. En litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar genomfördes där13 artiklar valdes ut. Efter genomförd innehållsanalys identifierades två huvudteman med fyrasubteman relaterat till syftet. Resultatet presenteras utifrån två huvudteman: att arbeta i enprocess och att använda hjälpmedel i omvårdnadsarbetet. Dessa två teman bröts ner till fyrasubtema som artiklarna behandlade. Viktiga slutsatser från artiklarna presenterades för dessaområden. Forskningen visar att obehandlad smärta hos individer med demens försämrar derasvälbefinnande både fysiskt och psykiskt. Ofta används inte de lämpligaste metoderna försmärtbedömning, vilket leder till att smärtan blir underbehandlad. Ökad kunskap och forskningen inom detta område är angeläget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)