”MEN DU SÅG ÄNDÅ UPP TILL HONOM LITE LÅTER DET SOM” En undersökning av formuleringar och deras funktion i sociolingvistiska intervjuer

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är beskriva hur formuleringar används, hur de ärsyntaktiskt utformade, hur de bemöts och vilken funktion de har i ett materialbestående av sociolingvistiska intervjuer. Till grund för undersökningen ligger samtalsanalytisk teori. Uppsatsen har undersökt formuleringar hos intervjuare i ett material bestående av åtta sociolingvistiska intervjuer. Materialet är insamlat av Dialekt- namn- ochfolkminnesarkivet i Göteborg. Syftet med intervjuerna var att undersökainformanternas dialekter. I uppsatsen har formuleringarna främst sorterats in i detvå kategorierna slutledande och sammanfattande formuleringstyper.Formuleringsresponserna har kategoriserats som bekräftelse eller avfärdande. Denna indelning vilar på samtalsanalytisk metod. Undersökningens resultat visar att formuleringarna i materialet främst kankategoriseras som den slutledande typen och att innehållet i formuleringarnabekräftas av informanten, vilket även följer preferensstrukturen. Vidare verkar den modalitet som uttrycks i formuleringen spela roll för hur formuleringen bemöts. Även en tredje formuleringstyp, kommenterande formulering, diskuteras i uppsatsen. Både sammanfattande och slutledande formuleringar inleds i hög grad med en bekräftelse, t.ex. ja eller okej. Slutledande formuleringar inleds ofta med en bekräftelse följt av ett så och en deklarativ sats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)