Multimodal undervisning i matematik

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Marie Muhrén; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningMultimodalitet är ett relativt nytt begrepp som inte är förankrat vare sig i lärarkollegiet på skolorna eller i lärarutbildningen. Som bakgrund till detta examensarbete ligger den litteraturstudie jag gjorde tillsammans med Matilda Tinér hösten 2015. Syftet med den empiriska studien är att få veta vilka modaliteter lärare använder och kombinerar i sin matematikundervisning och vilka de önskar använda i det ”perfekta” klassrummet. För att komma fram till det resultatet användes en kvantitativ metod, en enkät, för att få svar på frågorna. Två frågor plockades ur enkäten och de svaren ställdes sedan mot varandra. Studien visar att de modaliteter lärarna svarade att de använder och kombinerar var ganska likt det de önskar använda och kombinera i det ”perfekta” klassrummet. För att analysera resultatet användes David Talls och Eddie Grays teorier och begrepp om den grundläggande matematikinlärningen hos eleverna. I den svenska läroplanen beskrivs modaliteter som uttrycksformer och där kan lärarna hitta stöd för att vara mer multimodala i sin undervisning. English title: Multimodal mathematics teachingNyckelord: multimodalitet, representationer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)