Klimatparadoxen - Konsumtionens roll i en miljömedveten identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Tidigare forskning kring klimat och identitet har framför allt fokuserat på hur vi kan förstå varför vissa människor konsumerar miljömedvetet, eller hur konsumtionen och identiteten hör ihop. Få studier har kopplat ihop just en miljömedveten identitet och den klimatsmarta konsumtionen, inte minst utifrån tanken om att vi lever i ett konsumtionssamhälle. Syftet med denna uppsats är att undersöka den miljömedvetna konsumtionen och vilken roll den har i den miljömedvetna identiteten. På grund av detta använder uppsatsen sig av intervjuer för att försök besvara en frågeställning om vilken roll konsumtion har i en miljömedveten identitet. Till detta används en teoretisk ram som kommer av teorier om konsumtionssamhället som presenterats av Jean Baudrillard och Zygmunt Bauman. Även Pierre Bourdieus teorier kring distinktion har använts. Med detta som grund har fyra stycken intervjuer genomförts med personer som identifierar sig som miljömedvetna. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån konsumtionssamhället som teoretisk ram. Uppsatsen sluter sig till att konsumtionssamhället skapar ett sätt för människor att uttrycka sig och skilja ut sig från mängden genom sin konsumtion. Den miljömedvetna konsumtionen fyller en roll som särskiljande element för miljömedvetna identiteten, som ett sätt att bekräfta sin identitet, hävda sin egen individualitet och öka sin egen status. Utöver detta så fungerar konsumtionen även på ett individualiserande sätt eftersom den fungerar som en kraft som skiljer på människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)