Dagens ledarskap ur chefens perspektiv - En kvalitativ studie om synen på ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Vanja Lieback; Sofia Brink; [2020-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka hur chefen ser på ledarskap idag och vilka förväntningar som finns på ledarskapet. Vidare syftar studien till att undersöka vilka ledarskapsteorier som möjligen kan urskiljas ur chefens sätt att prata om ledarskap och om det går att säga något om framtida krav på ledarskap. Studiens empiriska material togs fram genom kvalitativa intervjuer med chefer från olika organisationer. Intervjupersonerna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat vis för att både tillåta flexibilitet från de som genomförde intervjuerna samt för att möjliggöra för intervjupersonerna att svara helt utifrån sina egna perspektiv. Tidigare studier har visat tecken på att dagens ledarskap bär spår av både heroiskt och postheroiskt ledarskap vilket även denna studie visade. Studien visar en distinktion mellan chefskap och ledarskap. Det framkommer att dagens chefer ser ledarskapets coachande och stöttande funktion som det centrala och att man vill gå ifrån de företeelser och beteenden som kopplas ihop med chefskapet. Även på en organisatorisk nivå finns vissa tendenser till att gå man mer mot ledarskap, även om chefskapet finns kvar. I framtiden kommer det troligtvis ställas högre krav på just ledarskapsegenskaper hos kandidater.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)