Sökning: "chef"

Visar resultat 1 - 5 av 1046 uppsatser innehållade ordet chef.

 1. 1. Ska du redan gå hem? : Hur chefer inom Investment Banking upplever balans mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv; Linköpings universitet/Arbete och arbetsliv

  Författare :Catrin Bartold; Louise Nordin; [2018]
  Nyckelord :work-life balance; chef; upplevelser; strategier; Investment Banking; organisationers interventioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse och kunskap om balansen mellan arbetsliv och privatliv hos chefer inom Investment Banking i finansbranschen samt hur dessa två sfärer kan främjas av chefernas organisation. Uppsatsen har inspirerats av ett induktivt synsätt där semistrukturerade intervjuer legat till grund för datainsamlingen. LÄS MER

 2. 2. "Flexibelt arbete är bra men…" : En kvalitativ studie om flexibelt arbete och gränsdragningsstrategier utifrån ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Amanda Gustafsson; Emilia Lindholm; [2018]
  Nyckelord :flexible work; work life balance; working environment; stress; leadership; culture; Flexibelt arbete; gränsdragning; arbetsmiljö; stress; ledarskap; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur chefer upplever flexibelt arbete samt hur de använder sig av gränsdragningsstrategier för att hantera balansen mellan arbete och privatliv. Studien har baserats på frågeställningar gällande hur chefer ser på det flexibla arbetet, hur krav/kontroll/stöd och balans påverkar chefers hälsa, hur förhållandet mellan arbete och privatliv ser ut samt vilka gränsdragningsstrategier som används. LÄS MER

 3. 3. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en kommun : En kvalitativ studie om kunskap och delaktighet i arbetsmiljöarbete, främst gällande ohälsosam arbetsbelastning utifrån AFS 2015:4

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Tiina Blom; [2018]
  Nyckelord :organisational and social work environment; unhealthy workload; demand control support-model; knowledge; employee participation; organisatorisk och social arbetsmiljö; ohälsosam arbetsbelastning; krav kontroll stöd-modellen; kunskap; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som tagits fram i syfte att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Utifrån de ökande antalet anmälningarna om arbetssjukdom med stress och psykiska påfrestningar som orsak ligger fokus i studien på ohälsosam arbetsbelastning och om det inom kommunen finns kunskaper att förebygga och hantera dessa risker. LÄS MER

 4. 4. INGEN STYR ALLA, ALLA STYR VARANDRA : En platt organisationsstruktur utan formellt ledarskap

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Bayar Reza; Anna Törnkvist; [2018]
  Nyckelord :Självstyrande team; platt organisationsstruktur; gruppkultur; empowerment;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur medarbetarna i ett företag som organiseras utifrån självstyrande team upplever egenmakt beroende på hur gruppen fungerar. Utifrån syftet genererades frågeställningen Vad utgör ledning i företaget med platt struktur när en formell chef saknas, och hur upplevs denna form av ledning? För att besvarar detta utfördes en fallstudie på Björn Lundéns Information AB där nio kvalitativa intervjuer genomfördes med anställda på företaget. LÄS MER

 5. 5. Vikten av feedback och dess inverkan på arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Emma Ahlinder; Jeanette Viktorsson; [2018]
  Nyckelord :feedback; job satisfaction; work motivation; employee; feedback; arbetstillfredsställelse; arbetsmotivation; arbetstagare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om feedback från närmaste chef leder till ökad arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation hos arbetstagare. Urvalet för studien var arbetstagare mellan 18-65 år och undersökningen utfördes genom en webbaserad enkät som genererade 157 enkätsvar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet chef.

Din email-adress: