Sökning: "sofia"

Visar resultat 16 - 20 av 3380 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 16. Bedsiderapportering : Patienters upplevelse av bedsiderapportering - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jessica Andersson; Sjöqvist Sofia; [2017]
  Nyckelord :bedsidehandover; experiences; information; participation; patient; bedsiderapportering; delaktighet; information; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rapportering mellan vårdpersonal inom sjukvården är en del av det dagliga arbetet för sjuksköterskan. Det är ett komplicerat förlopp som innebär en högrisk för patienten, avsaknad av information och missuppfattningar mellan vårdpersonal kan leda till felbehandling eller vårdskada. LÄS MER

 2. 17. Gå runt lagen och gå hem på dagen - En analys av bestämmelsen om ogiltighetsförklaring vid uppsägning i 34 § LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Sandberg; Sofia Enegren; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; uppsägning; avsked; 34 §; 35 §; lag om anställningsskydd; LAS; överutnyttjande; skadestånd; ogiltighetstalan; ogiltighetstvist; interimistiskt beslut; kvarstående i tjänst labour law; termination; dismissal; annulment of terminations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder rättsläget beträffande ogiltighetstalan vid uppsägning. Dess syfte är att komparera bestämmelserna om ogiltighetstalan vid uppsägning mot de som reglerar ogiltighetstalan vid avsked, för att ge grund åt påståendet att det är mer fördelaktigt att avskeda även i fall då åtgärdens föranledande skäl endast räcker till för en uppsägning. LÄS MER

 3. 18. Är specialpedagogen på väg att reformeras bort? : Skolpolitiska reformers potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria-Sofia Kristina Brännvall; Susanne Morin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; NPM; utbildningspolitik; reform; förstelärare; fortbildning; extra anpassning;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats ville vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad påverkar specialpedagogens yrkesroll. Diskussionen om lärarna som professionella har betonats i takt med att styrningen av skolan har förändradrats och decentraliserats till att bli den mål- och resultatstyrda skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. LÄS MER

 4. 19. #Lek : IKT och digitala verktygs betydelse för barns lek i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lina Samuelsson; Sofia Stridsberg; [2017]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; lek; fantasi; förskola; samspel; lärande;

  Sammanfattning : InledningI dagens informationssamhälle möter barn informationsteknik på olika sätt och denna teknik har fått en allt större betydelse och plats i barns vardagsliv. Det har blivit viktigt med digital kompetens för att kunna möta samhällets krav på att använda sig av informationsteknik och manövrera sig i informationssamhället. LÄS MER

 5. 20. Vid den cancersjukes sida   Närståendes upplevelse av egen hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Englund; Sandra Eklind; [2017]
  Nyckelord :blogs; cancer; health; inductive approach; relatives’ experiences; blogg; cancer; hälsa; induktiv ansats; närståendes upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet sofia.

Din email-adress: