Sökning: "Åsa Kölbring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Åsa Kölbring.

  1. 1. Att vara kvinna och sjuk i bröstcancer : En litteraturstudie om två kvinnors upplevelser av den förändrade livssituationen

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Åsa Kölbring; Ida Månsson; [2009]
    Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; litteraturstudie; livssituation; självbiografi; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I Sverige diagnostiseras i genomsnitt 7000 kvinnor årligen med bröstcancer. Sjukdomen påverkar hela kvinnans livssituation då den medför en rad fysiska förändringar som påverkar identiteten som kvinna och självuppfattning samt utgör ett existentiellt hot. LÄS MER