Sökning: "Ann-charlotte Lisslö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann-charlotte Lisslö.

  1. 1. "Graffa" : ett arbete om elevers visuella kompetens, undersökt genom grafisk design

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Ann-Charlotte Lisslö; [2008]
    Nyckelord :Grafisk formgivning; visuell kompetens;

    Sammanfattning : Detta examensarbete bearbetar resultatet från ett designpedagogiskt projekt där ungdomar arbetade med grafisk formgivning. Syftet var att få syn på elevernas visuella kompetens för att svara på regeringens förslag om att lägga ner estetisk verksamhet. LÄS MER