Sökning: "Anna Mocsáry"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Mocsáry.

  1. 1. Köpcentrum, en plats för upplevelser? : en kvantitativ studie om upplevelsedimensionens påverkan på besöks- och köpbeteende

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Maija Wallin; Anna Mocsáry; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Shopping, som till stor del äger rum i köpcentrum, har blivit en väsentlig del av människors liv och är i dagsläget en av de viktigaste sociala fritidsaktiviteter som människor ägnar sig åt. Inom den svenska detaljhandeln har de större köpcentrumen utvecklats till att bli allt mer mångfacetterade, i såväl utbud som hela sitt uttryckssätt, men samtidigt har deras innehåll blivit allt mer likriktat. LÄS MER