Sökning: "Anncharlotte Sjöberg Fahlstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anncharlotte Sjöberg Fahlstedt.

  1. 1. "Oj vad häftigt, det blir ju som på riktigt" : en etnografiskt inspirerad studie av 4 natur/estetelevers perspektiv på en arbetsprocess

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :AnnCharlotte Sjöberg Fahlstedt; [2008]
    Nyckelord :Elevperspektiv; Estetisk gestaltning på Gymnasiet; Arbetsprocess; Grupp; Individ; Processkriterier; Bedömning; Elicitering; Diskursanalys;

    Sammanfattning : Detta är en etnografiskt inspirerad studie med vilken jag vill uppmärksamma och aktualisera en grupp gymnasieelevers perspektiv på en arbetsprocess med en estetisk gestaltning. Den studerade elevgruppen består av fyra flickor, en dramaelev och tre musikelever. LÄS MER