Sökning: "Anne Göransson Fladvad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anne Göransson Fladvad.

  1. 1. Effektiv batchdokumentation

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Institutionen för biologi och kemiteknik

    Författare :Anne Göransson Fladvad; [2008]
    Nyckelord :Kemiteknik;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effektiv BatchdokumentationHandledare: Annette ElmqvistExaminator: Sven HampProblemformulering: De problemformuleringar varit utgångspunkt för arbetet är:• Kan dokumentationen struktureras på ett bättre sätt och effektiviseras.• Kan befintlig dokumentation delas upp för att skapa effektivare flödeSyfte och mål: Syftet med detta examensarbete är att utveckla en bättre struktur för GMP styrande dokumentation avseende tillverkningsmetod, kontrollprotokoll och instruktioner för tillverkning av valt intermediat i ett automatiserat system som uppfyller kraven på både lättförstålighet och effektivitet. LÄS MER