Sökning: "Anneli Attergrim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anneli Attergrim.

  1. 1. Förskolebarns förståelse för lägesbegrepp

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Anneli Attergrim; Rose-Marie Jonsson; [2007]
    Nyckelord :matematik; kroppsuppfattning; rumsuppfattning; lägesbegrepp; språk;

    Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att se vilken kunskap barn i förskolan har av olika lägesbegrepp och vad som kan utvecklas vidare, både med hjälp av ett pedagogiskt material, Topology Workshop 1, och genom kommunikation med barnen då de matematiska lägesbegreppen används i naturliga sammanhang. De lägesbegrepp som undersökningen har fokuserats på är inuti, på, under, bredvid, framför och bakom. LÄS MER