Sökning: "Annika Kindbom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Kindbom.

  1. 1. Att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål – en kvalitativ studie om vilka undervisningsmetoder som lärare anser vara framgångsrika för elevers andraspråksutveckling.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Annika Kindbom; [2017-11-10]
    Nyckelord :andraspråksinlärning; andraspråksundervisning; svenska som andraspråk; undervisningsmetoder;

    Sammanfattning : I dagens klassrum möter lärare elever med många olika modersmål. Dessa elever undervisas dagligen på sitt andraspråk och har därmed andra förutsättningar att nå kunskapsmålen än elever som har med sig svenska språket hemifrån. LÄS MER