Att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål – en kvalitativ studie om vilka undervisningsmetoder som lärare anser vara framgångsrika för elevers andraspråksutveckling.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I dagens klassrum möter lärare elever med många olika modersmål. Dessa elever undervisas dagligen på sitt andraspråk och har därmed andra förutsättningar att nå kunskapsmålen än elever som har med sig svenska språket hemifrån. Lärare behöver därmed anpassa sin undervisning för att stötta elever med annat modersmål i sin andraspråksutveckling. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur lärare som arbetar med elever i årskurs 1-3 anser att man arbetar språkutvecklande i svenskundervisning för elever med annat modersmål än svenska. Genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sex lärare som undervisar i ämnet svenska för elever med annat modersmål undersöks vilka undervisningsmetoder och arbetssätt som lärarna anser vara framgångsrika för elever med annat modersmål andraspråksutveckling. Studien analyseras utifrån den sociokulturella teorin om lärande där språket som ett verktyg för lärande är i fokus. Studiens resultat består av sex övergripande teman som skapats utifrån intervjuerna. Lärarna visar på samstämmighet i talets betydelse för andraspråksinlärning samt att undervisningen ska utgå ifrån ett multimodalt arbetssätt och bygga på elevers intresse och delaktighet. I fråga om användandet av elevers modersmål i undervisningen, nivå på material och litteratur samt att använda eleverna som resurser för varandra skiljer sig dock lärarna åt i åsikter. Studien kan bidra till didaktiska konsekvenser i form av en utvecklad förståelse för hur man kan arbeta med andraspråksutveckling för elever med annat modersmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)