Sökning: "andraspråksundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet andraspråksundervisning.

 1. 1. Idag ska vi prata svenska, eller hur? : En studie om arbetet med muntlig språkfärdighet på sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Therese Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; kort skolbakgrund; muntlig färdighet; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur undervisningen i muntlig färdighet bedrivs inom skolorganisationen sfi, svenska för invandrare. Undersökningen har genomförts i en grupp på nybörjarnivå hos elever med kort studiebakgrund. LÄS MER

 2. 2. Level up : Lärares syn på fritidsengelska aktiviteter hos elever i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ingrid Holm; [2019]
  Nyckelord :Second language acquisition; Extramural English; Second language education; motivation; grade 4-6; Andraspråksförvärvande; fritidsengelska; andraspråksundervisning; motivation; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the opinions teachers teaching English in grades 4-6 have on Extramural English in school, the advantages and disadvantages Extramural English brings, and how they teach to support the acquisition of English for students. The study is based on the following questions: Which teaching methods supports students' language acquisition of English according to teachers in grades 4-6? Which connections do teachers see between students' Extramural English and their attitude to, and knowledge of, English? Do teachers let students' Extramural English interests take place in the classroom, and in which ways? Results from interviews with five teachers from four different schools, and questionnaire responses from 122 teachers, has been used to create the basis for the study. LÄS MER

 3. 3. Talsyntes som stöttningsform i nyanlända gymnasieelevers textproduktion : En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Victor Holmström van der Weyden; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; talsyntes; digitala hjälpmedel; multimodalitet; litteracitet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utvärderar talsyntes som digitalt hjälpmedel i nyanlända gymnasieelevers textproduktion. Studien är uppdelad i två frågeställningar, som berör effektiviteten av talsyntes respektive användningen och upplevelsen av talsyntes. LÄS MER

 4. 4. Lärares selektionsprocesser för skönlitteratur i andraspråksundervisning : Två sva-lärares berättelse om skönlitteratur i sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elias Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Selektionsprocesser; Skönlitteratur; SVA; Litteraturundervisning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra vilka faktorer som styr valet av skönlitterärt material och beskriva skönlitteraturens roll i relation till kursplanen. Genom en intervjustudie synliggörs två gymnasielärares selektionsprocesser för skönlitterärt material i SVA. LÄS MER

 5. 5. Lärares förhållningssätt till elevers språkrepertoarer : Hur lärare i svenska som andraspråk och engelska planerar och genomför undervisning med flerspråkiga elever i svenska högstadie- och gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Nellie Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; elevers språkrepertoarer; andraspråksundervisning; främmandespråksundervisning; språkutvecklande arbetssätt; enkät- och intervjustudie;

  Sammanfattning : .... LÄS MER