Sökning: "andraspråksundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet andraspråksundervisning.

 1. 1. Bör Skolverket standardisera urvalsprocessen av SVA-elever? : En kvantitativ och kvalitativ studie om lärares åsikter kring urvalsprocessen av elever i behov av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ana Huaytia Fernandez; Christina Edlinger; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; urvalsprocessen av svenska som andraspråkselever; standardisering av urvalsprocess; lärarperspektiv; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Att undersöka om en standardisering av urvalsprocessen för elever i behov av svenska som andraspråksundervisning (SVA-undervisning) är önskvärd hos SVA-lärare i förskoleklass till årskurs tre och dess fördelar och nackdelar. Metoden som har använts är en kvantitativ och kvalitativ webbenkätundersökning med sammanlagt 32 deltagande SVA-lärare. LÄS MER

 2. 2. Grundläggande lärinlärning på ett andraspråk : Främjande faktorer i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Janzon; [2022]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; grundläggande läsinlärning; sfi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Boksamtal ur ett tvärspråkligt perspektiv : Modersmålets betydelse för läsförståelsen i undervisningen av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnea Bengtson; Anna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :boksamtal; tvärspråklig inflytande; svenska som andraspråk; vuxenutbildning; andraspråksundervisning; andraspråksinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett tvärspråkligt angreppssätt vid läsning av en novell kan ge eleverna en djupare förståelse för det skönlitterära verket, där läsning på modersmålet är den oberoende variabeln. Denna kvasiexperimentella studie genomfördes i en klass i ämnet Svenska som andraspråk nationell delkurs 4 och utformades som ett boksamtal. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på formativ bedömning i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Wennerstrand; [2022]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; fenomenografisk analys; formativ bedömning; semistrukturerade intervjuer; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar en fenomenografisk studie där syftet var att undersöka hur yrkesverksamma lärare arbetar med formativ bedömning i ämnet svenska som andraspråk enligt kursplanen för grundskolans årskurs 7–9. Tre lärare varav en som undervisar i grundskolans årskurs 7 till 9 och två inom gymnasiets språkintroduktionsprogram intervjuades genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Nätbaserad undervisning : För- och nackdelar i andraspråksundervisning ur elevperspektiv på en SFI C-kurs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ana Begenisic; [2022]
  Nyckelord :SFI C-elever; lärplattform; svenska för invandrare; distansundervisning; lärarrespons;

  Sammanfattning : Sverige står idag inför en stor digitaliseringsutmaning med avseende på de stora samhällsförändringarna som skett runt om i världen på grund av coronapandemin. Sedan mars 2020 har vuxenutbildningen och SFI organiserats om till distansundervisning. LÄS MER