Sökning: "andraspråksundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet andraspråksundervisning.

 1. 1. Idag ska vi prata svenska, eller hur? : En studie om arbetet med muntlig språkfärdighet på sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Therese Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sfi; kort skolbakgrund; muntlig färdighet; andraspråksundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en ökad kunskap om hur undervisningen i muntlig färdighet bedrivs inom skolorganisationen sfi, svenska för invandrare. Undersökningen har genomförts i en grupp på nybörjarnivå hos elever med kort studiebakgrund. LÄS MER

 2. 2. Lärares selektionsprocesser för skönlitteratur i andraspråksundervisning : Två sva-lärares berättelse om skönlitteratur i sin undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elias Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Selektionsprocesser; Skönlitteratur; SVA; Litteraturundervisning; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studien syftar till att synliggöra vilka faktorer som styr valet av skönlitterärt material och beskriva skönlitteraturens roll i relation till kursplanen. Genom en intervjustudie synliggörs två gymnasielärares selektionsprocesser för skönlitterärt material i SVA. LÄS MER

 3. 3. Medveten målspråksanvändning i undervisningen av moderna språk – En kvalitativ belysning av elevers uppfattningar om hinder och möjligheter med att spanskan används som klassrumsspråk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Dahlgren; Channa Carlestam; [2019]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; elevperspektivet; klassrumsspråk; kommunikativ kompetens; moderna språk; målspråksanvändning; spanska; språkdidaktik; språkliga strategier; språkligt inflöde; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en kvalitativ belysning av högstadieelevers uppfattningar om vilka hinder och möjligheter som finns med att målspråket (spanska) används som klassrumsspråk och vilka metoder och strategier som de uppfattar som framgångsrika för att främja målspråksanvändningen i klassrummet. För att undersöka informanternas uppfattningar har en kvalitativ ansats tillämpats. LÄS MER

 4. 4. Påverkas flerspråkiga elevers resultat i matematik av språket?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Allerth; [2018-08-07]
  Nyckelord :matematik; andraspråk; flerspråkiga elever; problemlösning; nakna uppgifter; textuppgifter;

  Sammanfattning : En ökad invandring i samhället leder till att de flerspråkiga eleverna skolan blir allt fler. I takt med det här visar internationella mätningar att svenska elevers resultat sjunker i alla ämnen, inklusive matematik, ett ämne som ofta anses universellt och liknande världen över. LÄS MER

 5. 5. ”därför att instead of eftersom”. En studie om translanguaging i svenska som andraspråksundervisning för vuxna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Dragana Vujanic Eriksson; [2018-02-13]
  Nyckelord :translanguaging; flerspråkighet; vuxenundervisning; svenska som andraspråk; kodväxling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida translanguaging sompedagogiskt verktyg yttrar sig i undervisning i svenska som andraspråk inomvuxenutbildningen, samt att identifiera former och funktioner translanguaging yttrarsig som i den undersökta miljön. Studiedeltagare är 15 vuxna elever som läsersvenska som andraspråk på grundläggande nivå och två lärare i svenska somandraspråk. LÄS MER