Sökning: "Antonio Ohlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Antonio Ohlin.

  1. 1. The Determinants of Industrial Location in Sweden (1913-1950)

    Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

    Författare :Antonio Rodriguez Merello; [2017]
    Nyckelord :New economic geography; Heckscher-Ohlin; industrial location; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis analyses regional industrial concentration and the determinants of industrial location in Sweden during the first half of the twentieth century. First, it is identified how geographical concentration of industry evolved in this country. LÄS MER