Sökning: "Arrigo Boito"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arrigo Boito.

  1. 1. Scapigliatura - En analys av Puccinis opera Le Villi i ljuset av en poetisk-musikalisk rörelse i 1800-talets Italien

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Nina Hamrén; [2013-02-25]
    Nyckelord :Scapigliatura; Arrigo Boito; Giacomo Puccini; Le Villi;

    Sammanfattning : La scapigliatura började som en litterär strömning under andra hälften av 1800-talet i Italien. Arrigo Boito (1842-1918) skapade en plattform för en operareform där han överförde den litterära estetiken inom scapigliatura till musik vilket framkommer i hans opera Mefistofele. LÄS MER