Sökning: "Barbara Ahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barbara Ahlström.

  1. 1. Teaterföreställning i förskolan – en studie om lärande, relationsbygge och dialoger Theater in Preschool – A Study about Learning, Relationship Building and Dialogues

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Ylva Ahlström Reinertz; Paulina Ekiz; [2016]
    Nyckelord :Förskola; teaterföreställning; relationer; lärande; samtal; dialoger; interaktion;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en teaterföreställning kan skapa möjligheter för lärande och relationsbyggande i förskolans verksamhet. För att undersöka detta har vi formulerat tre forskningsfrågor: 1. Hur kan en teaterföreställning möjliggöra för lärande? 2. LÄS MER