Sökning: "Beatrice Lindman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Lindman.

  1. 1. Matematikundervisning i förskoleklass : Pedagogiska planeringar i matematik av verksam F-1-lärare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

    Författare :Beatrice Lindman; [2018]
    Nyckelord :Kunskapsformer; förskoleklassplanering; läroplan; skolifiering;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring hur verksamma lärare i förskoleklass undervisar i matematik och hur denna undervisning bidrar till ”bron” mellan förskola och skola. För att ta reda på detta samlades förskoleklass- och årskurs 1 planeringar in från verksamma lärare i respektive årskurs och dessa analyserades utifrån läroplanen och Lindes fyra kunskapsformer. LÄS MER