Sökning: "Benjamin Borneklint"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Benjamin Borneklint.

  1. 1. Strategi och ekonomistyrning i en bransch i mognadsfas: En fallstudie av Padelföretag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Melvin Borneklint; Benjamin Borneklint; [2023-08-30]
    Nyckelord :Mognadsfas; ekonomistyrning; strategier; konkurrens;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Strategi definieras som en plan för att uppnå en unik position på marknaden och för att skapa konkurrensfördelar. Organisationer kan genom väl uttänkta strategier skapa konkurrensfördelar på marknaden. LÄS MER