Sökning: "Bente Thomas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bente Thomas.

  1. 1. Identitetsskapande hos ungdomar i en judisk kontext - En jämförande studie av intervjuer med elever på ett sekulärt judiskt gymnasium och ett ortodoxt judiskt gymnasium i Israel

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Rebecka Haas; Ann Thern-Svanberg; [2009]
    Nyckelord :Judisk identitet; identitetsskapande; unga och ide;

    Sammanfattning : Vi vill undersöka och jämföra hur identiteter skapas hos ungdomar på ett sekulärt judiskt gymnasium och på ettortodoxt judiskt gymnasium i Israel. Vår fråga är: hur skapas identitet hos de utvalda gymnasieeleverna i Israel?Vår metod bygger på att vi reste till Israel och intervjuade elever enskilt på ett ortodoxt respektive sekulärtgymnasium. LÄS MER