Sökning: "Berit Lind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Berit Lind.

  1. 1. Hilma af Klint : ett hermeneutiskt försök

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Konstvetenskap och visuell kommunikation

    Författare :Berit Maria Holm; [1997]
    Nyckelord :Hilma afKlini; 1906- I 915; The Painlings lo Ihe Temp e; thirteen pictures; hermeneutic; Hi ma afKlint; 1906-1915; Må ningarna lill Temp et; tretton bilder; hermeneutik;

    Sammanfattning : Uppsatsen tar upp tretton bilder som Hilma af Klint målade under tidsperioden 1906-1915. Bilderna ingår i en svit som kallas för Bilderna till Templetsom omfattar nästan 190 målningar. Under hennes livstid var hennes livsverk okänt för hennes samtid. LÄS MER