Sökning: "Blanchard Butandu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Blanchard Butandu.

  1. 1. Lärplattformar- verktyg för lärandet : Hur bör det utformas för att förbättra e-lärande för studenter på Linneuniversitet?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

    Författare :Frederic Medan; Blanchard Butandu; [2011]
    Nyckelord :E- learning; flexible learning; LMS; the virtual university; E-lärande; flexibelt lärande; LMS; lärplattformar; virtuellt universitet  ;

    Sammanfattning : The development of the web has become an attractive area, with continuously and rapid development in the area it has led to a big change in the way of learning. Learning is a concept with many definitions, but a definition that is many at hand is that learning means that individuals seeking new knowledge and experiences that shape their goals, behavior and environment. LÄS MER