Sökning: "on my teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 859 uppsatser innehållade orden on my teacher.

 1. 1. Ballet Empathy (Somatic Perspective in Ballet) : a research on the use of somatic tools in ballet classes

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Denise Pires Mantovani; [2022]
  Nyckelord :somatic approach; ballet teaching; pedagogical tools; body awareness; colors; sensations; classical ballet technique;

  Sammanfattning : Traditional ballet training and somatic practice have different approaches regarding how the body moves. Ballet has a specific structure where traditions and conventions affect how a body moves connected to an outside perspective, concerning how a teacher, student, or audience sees the body. LÄS MER

 2. 2. Jag pratar gärna om Jesus eller Muhammed men rör inte min tro : En kvalitativ intervjustudie om det representativa klassrummet och eleven som resurs under religionskunskapslektionerna.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ellen Tinggren; [2022]
  Nyckelord :Representation; resurs; religion; konflikt; kulturellt kapital; socialt kapital; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : This study presents the ways secondary school students and their teachers view representation in religious education lessons and how to use the students as a resource for education. With the help of eight qualitative interviews with three certified religious education teachers and five of their students, material was collected to be analysed and discussed in the light of earlier research and Pierre Bourdieu’s theory on religious and symbolic capital. LÄS MER

 3. 3. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet : En kvalitativ studie om förstelärares villkor för professionell utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Philip Wilson; [2022]
  Nyckelord :Research; music; collegial cooperation; lead teacher; planning; hermeneutic; interview.; Forskning; förstelärare; musik; kollegialt samarbete; planering; hermeneutik; intervju.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att synliggöra förstelärare inom musiks upplevelser av deras förutsättningar för professionella praktiker och deras uppfattning om professionell utveckling. Genom en kvalitativ intervjustudie utfrågas tre individer. Studien använder ett hermeneutiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Fysik i förskolan - förskollärares synsätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Therese Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Views; physics; physics teaching; preschool; preschool teacher; Fysik; fysikundervisning; förskola; förskollärare; synsätt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap kring förskollärares synsätt på fysik iförskolan. För att undersöka detta har halvstrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts medfem utbildade förskollärare i olika åldrar och verksamma år inom yrket. LÄS MER

 5. 5. "Det sköna, som ett komplement till det sanna" En studie om elevens lärande, delaktighet och utveckling-genom dans, rytmik och musik som estetiska lärprocesser på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Andersson; [2022]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; dance; rhythmic; practical knowledge; music and eguality;

  Sammanfattning : “The beautiful, as a complement to the true” A study of the student's learning, participation and development - through dance, rhythmic and music as aesthetic learning processes at the after-school center. The purpose of the study was to investigate how the teachers in after-school centers work with students' learning, development and participation through aesthetic learning processes, and also to investigate how the work looks from a gender equality perspective. LÄS MER