Sökning: "Carlos Banda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carlos Banda.

  1. 1. MAQ, Power & co : effekterna av 8 veckors MAQ-träning

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Carlos Banda; Oskar Johansson; [2006]
    Nyckelord :Tränarlänkfotboll; Tränarlänkhandboll; tränarlänkdiverse;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Vårt syfte var att undersöka vilka effekter en kortare period systematisk MAQ-träning får avseende rörlighet, spänst, balans, snabbhet och koordination för idrottande ungdomar. Vi avsåg därtill att söka biomekaniska förklaringar till de eventuellt påvisade effekterna av träningen. LÄS MER