Sökning: "Carola Renée Rosenholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carola Renée Rosenholm.

  1. 1. Precis som jordmånen behöver näring - en undersökning om begreppet grav språkstörning och språkutvecklande undervisning bland yrkesgrupper på en specialskola

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Carola Renée Rosenholm; [2019]
    Nyckelord :definition; grav språkstörning; profession; kollegialt arbete; speciallärare;

    Sammanfattning : Rosenholm, Carola (2019). Precis som jordmånen behöver näring -en undersökning om begreppet grav språkstörning och språkutvecklande undervisning bland specialskolans yrkesgrupper. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.. LÄS MER